فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com


آدرس: تهران - خیابان پاسداران - بهارستان هشتم - پلاک 19 - طبقه دوم تلفن: 4-22768402 فکس: 22569192 ایمیل: info@ifsafed.com ایمیل روابط عمومی: public@ifsafed.com Address: 2rd floor, No. 19, 8th Baharestan St., Tehran - Iran Tel: (+98 - 21) 22768402 - 4 Fax: (+98 - 21) 22569192 email: info@ifsafed.com email of public relation committee: public@ifsafed.com