فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

جدول ارزیابی عملکرد فدراسیون انجمنهای ورزشی در جشنواره شهید رجایی
1400/12/17