فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

انتصاب دوعضو در هیات رییسه انجمن فلوربال
1399/02/22
طی حکمی از سوی "علی دولو" رئیس انجمن فلوربال کشور مهدی کریمی تفرشی و محمد جواد محمدی نوری به عنوان اعضای جدید هیات رئیسه این انجمن منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، مهدی کریمی تفرشی هم اکنون مدیرعامل گروه کارخانجات صنایع غذایی گلها ، رییس هیات مدیره تعــاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی و عضوهیات مدیره خانه صنعت معدن‌ و‌ تجارت‌جوانان و یکی از کارآفرینان برتر است. همچنین محمد جواد محمدی نوری مشاور شورای اسلامی شهر تهران را در کارنامه خود دارد.