فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

برترین های فلوربال ایران در سال 96 معرفی شدند
1396/12/22
انجمن فلوربال برای نخستین بار بهترین های این رشته را معرفی کرد که در این راستا برترین های سال 96 شناخته شدند .
به گزارش روابط عمومی انجمن فلوربال ، برترین های این رشته در سال جاری به این شرح معرفی شدند: بهترین کمیته در بخش بانوان استان تهران بهترین کمیته در بخش آقایان استان زنجان برترین کمیته سال در مجموع فعالیت بانوان وآقایان استان تهران بهترین کمیته استانی در توسعه و تعمیم مازندران و قم بهترین مربی آقایان سید احمد نبوی ( استان زنجان( بهترین مربی بانوان خانم بهار بهرامی ( استان تهران( بهترین داوران حامد عرب ( استان تهران ( خانم فاطمه شاهرضایی ( استان تهران( بهترین بازیکنان خانم مریم پارسا ( استان تهران( مهدی آقاجی ( استان تهران(