فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

انجمن کیک بوکسینگ واکو

بسمه تعالی در مورد انجمن کیک بوکسینگ واکوایران انجمن كيك بوكسينگ واكو ايران در تاریخ28اسفند ماه 1371 درايران توسط اقاي ناصر نصيري (بنيانگذارواكو ايران) تاسيس شده است. دفتر مركزي انجمن در تهران " محل دفتر رئيس انجمن واكو" در میدان فاطمی، خیابان جویبار، خ غفاری غربی شماره 32، واحد 62 مي باشد. واكوايران يك انجمن غيرانتفاعي مي باشدو هدف ان توسعه محيطهاي ورزشي وايجاد وحدت و هماهنگي بين باشگاههاي مختلف كشوري كيك بوكسينگ مي باشد كه فعاليتهاي خود را در هررشته از ورزش كيك بوكسينگ (رشته هاي تاتمي و رشته هايرينگي) بطور رسمي انجام داده وعضويت انان براساس رعايت مفاداساسنامه انجمن پذيرفته شده است. واكو ايران همچنين عضو کنفدراسيون كيك بوكسينگ واكو آسيا (واكو آسيا) است كه از سوي كميته المپيك آسيا بعنوان مسئول ورزش كيك بوكسينگ در آسيا به رسميت شناخته شده است. انجمن واكو ايران عضوسازمان جهاني كيك بوكسينگ واكو (واكو) است كه عضوسازمان گیزفميباشد. انجمن واكوايران متشكل ازکميته هاي مختلف كشوري كيكبوكسينگ ميباشدكه فعاليتهاي خودرادراستانهای مختلف کشوردرهررشته ازورزش كيك بوكسينگ (رشته هاي تاتمي ورشته هاي رينگی)به طوررسمي تحت قوانين كشوري ايران دراستانهای كشورانجام میدهندوعضويت آنهابراساس رعايت مفاداساسنامه انجمن پذيرفته شده است. واكو ايران عضویت تمامي باشگاههاي كشوري كيك بوكسينگ را كه به صورت رسمي به ثبت رسيده اند و تحت پوشش کمیته های کیک بوکسینگ در استانهای مختلف کشورفعالیت مینمایند را مي پذيرد تا زمانيكه تمامي قوانين و مقررات و اساسنامه اي كه توسط انجمن واكوايران تصويب شده را پذيرفته و رعايت كنند. انجمن واكو ايران مي تواندعضويت اشخاص حقيقي را بپذيرد تا زمانيكه اعضا فعاليت كيك بوكسينگ خود را تحت پوشش کمیته های کیک بوکسینگ واکو در استانهای کشور انجام ميدهند. تمامي اعضاي انجمن واكو ایران ملزم به رعايت مواد اساسنامه حاضر و قوانين تصويب شده انجمن كيك بوكسينگ واكو مي باشند. بدليل وجود رشته هاي مختلف در اين ورزش در هر استان ازكشورانجمن واكو ايران ميتواند داراي يك يا چندنماينده در استان باشد. هر باشگاهي كه عضو انجمن واكوايران باشدنميتواندعضوسازمان، تشكيلات، گروه ای کیک بوکسینگ داخل کشور و چه مرتبط به سازمانهای جهانی و آسیایی يا ديگري به جز واكو يا واكو اسيا باشد. هيأت رئيسه انجمن کیک بوکسینگ واكوايران مشتمل بررئيس، 2 نايب رئيس،وحداكثر8عضوديگر هيأت رئيسه میباشد که توسط اعضای انجمن واكودرمجمع انتخاباتی انجمن واكو ايران انتخاب میگردند. واكو ايران يك انجمن غيرانتفاعي مي باشد و اهداف آن به شرح زير است: - توسعه محيطهاي ورزشي وايجاد وحدت و هماهنگي بين باشگاههاي مختلف كشوري كيك بوكسينگ و کمیته های کیک بوکسینگ واکو در استانهای کشور. - پرورش وارتقا سطح كيك بوكسينگ ايران (رشته هاي تاتمي ورشته هاي رينگي ) در تمامي سطوح جهت رشد اجتماعي اين ورزش است. - همياري به اعضا در تقويت موقعيت ايشان به عنوان مسؤلان استان ها و مناطق جهت توسعه خدمات و اموزش و حمايت اين ورزش. - سازماندهي رقابتهاي كشوري (قهرماني كشور، جام كشوري، مسابقات كشوري بازو... در سطح كشوري و بين المللي) ميان اعضا. - حمايت تشكيلاتي و مختلف ازاعضا. - درك و ايجاد استقلال اعضا و قدرت ساماندهي آنها در محدوده آنان. - ايجاد ارتباطات قويتر اعضا و سازمانهاي ورزشي مرتبط در ايران. - هماهنگسازي و حمايت از خواسته هاي اعضا و گردش اطلاعات ميان انها. انجمن كيك بوكسينگ واكو ايران واعضایش هر نوع تبعیضی علیه زنان یا سازمانیا هر مذهب،قومیت، نژاد،زبان و سیاست را چه به شکل فردیو چه در سطح گروهی رد می کند. انجمن كيك بوكسينگ واكو ايران ازفعاليت زنان درورزش كيك بوكسينگ ودرمديريت ورزشي حمايت ميكند. انجمن واكوايران سازمان وادا و کد جهانی ضد دوپینگ را تنها مرجع ضد دوپینگ به عنوان منشی ضد دوپینگ به رسمیت می شناسد. انجمن كيك بوكسينگ واكو ايران دادگاه قضاوت ورزشي( Court of Arbitration of Sport/CAS) رادرتمام اختلافات ومسائل تفسيراساسنامه انجمن واکوايران ومسائل داوري به رسميت ميشناسدوكدقضاوت درورزش راهمانطوريكه تعيين گرديده ميپذيرد.