فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

انتصاب سرپرست کمیته بازیها و ورزشهای الکترونیک استان خراسان رضوی
1396/09/13
بنابر پیشنهاد هیات انجمنهای ورزشی استان خراسان رضوی و با حکم "محمد کفاش یعقوبی" سرپرست انجمن بازیها و ورزشهای الکترونیک کشور،سرپرست کمیته بازیها و ورزشهای الکترونیک این استان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی،بر این اساس "حمید شجاعی" به عنوان سرپرست کمیته بازیها و ورزشهای الکترونیک استان خراسان رضوی منصوب و معرفی شد.