۱۳۹۸ سه شنبه ۶ فروردين
برترین های فلوربال ایران در سال 96 معرفی شدند
1396/12/22

برترین های فلوربال ایران در سال 96 معرفی شدند
انجمن فلوربال برای نخستین بار بهترین های این رشته را معرفی کرد که در این راستا برترین های سال 96 شناخته شدند .
به گزارش روابط عمومی انجمن فلوربال ، برترین های این رشته در سال جاری به این شرح معرفی شدند:
بهترین کمیته در بخش بانوان استان تهران

بهترین کمیته در بخش آقایان استان زنجان

برترین کمیته سال در مجموع فعالیت بانوان وآقایان استان تهران

بهترین کمیته استانی در توسعه و تعمیم مازندران و قم

بهترین مربی آقایان
سید احمد نبوی ( استان زنجان(

بهترین مربی بانوان
خانم بهار بهرامی ( استان تهران(

بهترین داوران
حامد عرب ( استان تهران (
خانم فاطمه شاهرضایی ( استان تهران(

بهترین بازیکنان
خانم مریم پارسا ( استان تهران(
مهدی آقاجی ( استان تهران(