۱۳۹۸ يکشنبه ۴ فروردين
بیوگرافی کیک بوکسنیگ واکو ایران
1396/11/21

بیوگرافی کیک بوکسنیگ واکو ایران
انجمن كيك بوكسينگ واكو ايران در تاريخ 28 اسفند ماه 1371 در ايران توسط اقاي ناصر نصيري(بنيانگذار واكو ايران)تاسيس شده است .
دفتر مركزي انجمن در تهران " محل دفتر رئيس انجمن واكو"در ميان فاطمی، خيابان جويبار، خ غفاري غربی شماره 32 ، واحد 62 است.
واكوايران يك انجمن غيرانتفاعی است و هدف ان توسعه محيطهاي ورزشی وايجاد وحدت وهماهنگی بين باشگاه هاي مختلف كشوري كيك بوكسينگ می باشد كه فعاليت هاي خود را در هررشته از ورزش كيك بوكسينگ)رشته هاي تاتمی و رشته هاي رينگی( بطور رسمی انجام داده وعضويت انان بر اساس رعايت مفاد اساسنامه انجمن پذيرفته شده است .
واكو ايران همچنين عضو كنفدراسيون كيك بوكسينگ واكو آسيا )واكو آسيا( است كه از سوي كميته المپيك آسيا بعنوان مسئول ورزش كيك بوكسينگ در آسيا به رسميت شناخته شده است. انجمن واكو ايران عضوسازمان جهانی كيك بوكسينگ واكو )واكو(
است كه عضوسازمان گيزف ميباشد.
انجمن واكو ايران متشكل از كميته هاي مختلف كشوري كيك بوكسينگ بوده كه فعاليت هاي خود را دراستانهاي مختلف كشور در هررشته از ورزش كيك بوكسينگ )رشته هاي تاتمی و رشته هاي رينگی( به طور رسمی تحت قوانين كشوري ايران در
استانهاي كشورانجام می دهند و عضويت آنها بر اساس رعايت مفاد اساسنامه انجمن پذيرفته شده است .
واكو ايران عضويت تمامی باشگاههاي كشوري كيك بوكسينگ را كه به صورت رسمی به ثبت رسيده اند و تحت پوشش كميته هاي كيك بوكسينگ در استان هاي مختلف كشور فعاليت می نمايند را می پذيرد تا زمانيكه تمامی قوانين و مقررات و اساسنامه اي كه توسط انجمن واكوايران تصويب شده را پذيرفته و رعايت كنند.
انجمن واكو ايران می تواند عضويت اشخاص حقيقی را بپذيرد تا زمانيكه اعضا فعاليت كيك بوكسينگ خود را تحت پوشش كميته هاي كيك بوكسينگ واكو در استان هاي كشور انجام ميدهند.
تمامی اعضاي انجمن واكو ايران ملزم به رعايت مواد اساسنامه حاضر و قوانين تصويب شده انجمن كيك بوكسينگ واكو می باشند.
بدليل وجود رشته هاي مختلف در اين ورزش در هر استان ازكشور انجمن واكو ايران ميتواند داراي يك يا چند نماينده در استان باشد.
هر باشگاهی كه عضو انجمن واكوايران باشد نميتواند عضوسازمان، تشكيلات، گروهاي كيك بوكسينگ داخل كشور و چه مرتبط به سازمان هاي جهانی و آسيايی يا ديگري به جز واكو يا واكو اسيا باشد.
هيأت رئيسه أي انجمن كيك بوكسينگ واكو ايران مشتمل بر رئيس، 2 نايب رئيس ، وحداكثر 8 عضو ديگر هيأت رئيسه ميباشد كه توسط توسط اعضاي انجمن واكو درمجمع عمومی انتخاباتی انجمن واكو ايران انتخاب می گردند .
-واکو ایران یک انجمن غیرانتفاعي مي باشد و اهداف آن به شرح زیر است:
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
- توسعه محيطهاي ورزشی وايجاد وحدت و هماهنگی بين باشگاه هاي مختلف كشوري كيك بوكسينگ و كميته هاي كيك بوكسينگ واكو در استان هاي كشور.
- پرورش وارتقا سطح كيك بوكسينگ ايران )رشته هاي تاتمی ورشته هاي رينگی ( در تمامی سطوح جهت رشد اجتماعی اين ورزش است.
- همياري به اعضا در تقويت موقعيت ايشان به عنوان مسؤلان استان ها و مناطق جهت توسعه خدمات و اموزش و حمايت اين ورزش.
- سازماندهی رقابتهاي كشوري )قهرمانی كشور، جام كشوري، مسابقات كشوري بازو... در سطح كشوري و بين المللی( ميان اعضا.
- حمايت تشكيلاتی و مختلف ازاعضا.
- درك و ايجاد استقلال اعضا و قدرت ساماندهی آنها در محدوده آنان.
- ايجاد ارتباطات قويتر اعضا و سازمانهاي ورزشی مرتبط در ايران.
- هماهنگ سازي و حمايت از خواسته هاي اعضا و گردش اطلاعات ميان انها.
انجمن كيك بوكسينگ واكو ايران و اعضايش هر نوع تبعيضی عليه زنان يا سازمان يا هر مذهب، قوميت، نژاد، زبان و سياست را چه به شكل فردي و چه درسطح گروهی رد می كند .
انجمن كيك بوكسينگ واكو ايران از فعاليت زنان در ورزش كيك بوكسينگ و در مديريت ورزشی حمايت ميكند .
انجمن واكو ايران سازمان وادا و كد جهانی ضد دوپينگ را تنها مرجع ضد دوپينگ به عنوان منشی ضد دوپينگ به رسميت می شناسد.
انجمن كيك بوكسينگ واكو ايران دادگاه قضاوت ورزشی ( Court of Arbitration of Sport/CAS ( را در تمام اختلافات ومسائل تفسير اساسنامه انجمن واكو ايران و مسائل داوري به رسميت می شناسد و كد قضاوت در ورزش را همانطوري كه تعيين گرديده می پذيرد.