۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۵ مهر
حس خوب
1396/08/27

حس خوب
حرکت خودجوش مردم و خیزش ملی برای یاری رسانی به مصیبت زدگان زلزله جانکاه اخیر‌ بر این نظریه مهر تایید زد که حس جوانمردی و نوع دوستی هنوز هم در تار وپود ما ایرانی ها جاری است.
این جدیت و این تکاپوی هموطنان از آموزه های دینی و فرهنگ غنی ما ایرانی ها سرچشمه گرفته است . امید است که این رفتار پسندیده و خداپسندانه بتواند مرحمی بر زخم های خورده مصیبت دیدگان این حادثه جانکاه و تلخ باشد .
از درگاه خداوند منان می خواهیم که به بازماندگان بردباری و انرژی مضاعف عطا کند و امید واریم که دیگر شاهد و ناظر اینگونه حوادث تلخ و متاثر کننده نباشیم .